kc-390-5-fab-2

The Brazilian Air Force 5th KC-390 (FAB)