fab-kc-390-1

Brazilian Air Force KC-390 (Sgt. Bianca/FAB)