Third prototype of AW609

Third prototype of AW609