Somon Air Boeing 737

Somon Air operates some Boeing 737 (Aeroprints)