Lockheed Jetstar “Hound Dog”

Lockheed Jetstar “Hound Dog” (GWS Auction LLC)