fab-2901-kc30

Brazilian Air Force KC-30 (A330) – FAB