v-22-osprey-usm2

Bell MV-22 Osprey (US Marines)

Bell MV-22 Osprey