Tupolev_Tu-204SM

Tupolev Tu-204SM (Oleg Belyakov)