M-55_Geophysica

Myasishchev M-55 (Rob Schleiffert)