raf-c130j

Royal Air Force C-130J over London (RAF)