george-bush-usn

George Bush as naval aviator (Social media)

George Bush as naval aviator