bahrain-f16-2

Royal Bahraini Air Force F-16 Block 70 (Lockheed Martin)

Royal Bahraini Air Force F-16 Block 70