E195-E2-em-Tokyo

The E195-E2 Tech Lion in Tokyo (Tatsuyuki TAYAMA/Aviation Wire)